เครื่องมือที่แนะนำสำหรับธุรกิจ Digital Business Card

icon 6 (15)
Case Management
Case Management
Landing Page
Sales Page
Product and Service
icon 12 (46)
Lead Tracking
ตรวจสอบการเปิดอ่านเอกสารทั้งบุคคลและอุปกรณ์ที่ใช้
icon 12 (43)
Wholesale Shop
สามารถจัดการทั้งรายการซื้อ - รายการขายของร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีกได้ในที่เดียว
icon 12 (45)
Retargeting
สร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่จากกลุ่มเป้าหมายที่เคยเข้ามาใช้บริการ
icon 12(15)
Video Review
icon 6 (1)
QR Code/Bar Code
17
Auto Blogging
สามารถส่ง Blog เหรือ Content ไปตาม Social Network , Directory ได้