การสร้าง Brand Awareness

ไม่ว่าจะเป็นการทำ Co-Marketing กับ Partner ของ Brand, การลงทุนในเรื่องของโฆษณา, การสร้าง Slogan ที่จดจำได้ง่าย, การสร้างคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์, การใช้รีวิวสร้างการรับรู้ หรือการออกแบบทำแคมเปญ Marketing ต่างๆ Singlepoint ก็มี Tool รองรับกิจกรรมทางการตลาดครบวงจร เช่น นามบัตรดิจิทัล, เว็บไซต์สำหรับคลินิก, แอปพลิเคชั่น เป็นต้น

การกระตุ้น ยอดขาย

ส่งเสริมการตลาดพร้อมกลยุทธ์ในการกระตุ้นยอดขาย การทำแคมเปญและเก็บข้อมูลเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ กับเครื่องมือที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นแพลต์ฟอร์มทีมขาย, CRM, E-mail Marketing, Coupon, Member system และระบบส่งเสริมการตลาดอีกหลากหลายที่ให้คุณเลือกใช้

การวิเคราะห์ และวัดผลจากข้อมูล

Data Analytics คือ การวิเคราะห์ข้อมูลที่เราได้มาจากการจัดเก็บในช่องทางต่าง ๆ หรือ ได้ข้อมูลมาจาก Big Data Services ต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายโดยใช้ข้อมูลที่มีนำไปวิเคราะห์และคาดการณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือสิ่งที่ควรเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ธุรกิจไปถึงเป้าที่วางไว้

เครื่องมือที่แนะนำสำหรับธุรกิจ คลินิก

icon 6 (21)
Sales Pipelines
กระบวนการทางธุรกิจที่ใช้ในการจัดการและสร้างความสำเร็จในการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ
icon 6 (22)
Landing Pages
หน้าเพจที่เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้าและสร้างความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจ
icon 6 (23)
Sales Funnels
เครื่องมือสำคัญในการเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจ
icon 6 (24)
Forms
แบบฟอร์มเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการช่วยให้ธุรกิจสามารถรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
icon 6 (13)
Social Listiening
ติดตามกิจกรรมและบทสนทนาในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเข้าใจความคิดเห็น ความต้องการ และความรู้ของลูกค้าอย่างเป็นระบบ
icon 6 (14)
Improve Review Reduce Negative Review
การปรับปรุงรีวิวและการลดรีวิวที่เป็นลบอย่างเหมาะสม ธุรกิจสามารถสร้างความพึงพอใจและความไว้วางใจในลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
icon 6 (16)
Community Page
เป็นพื้นที่ที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมเพื่อเชื่อมโยงกับลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ในระดับชุมชน
icon 6 (15)
Case Management
กระบวนการที่ธุรกิจใช้ในการติดตาม แก้ไขปัญหา และการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ
icon 12 (21)
Analytics
การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ตั้งแต่ อดีต จนถึงปัจจุบัน เพื่อทำนายอนาคต ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการตลาด ให้ตรงใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น