เครื่องมือที่แนะนำสำหรับธุรกิจ Improve Engagement

icon 6 (15)
Case Management
Case Management
Landing Page
Sales Page
Product and Service
icon 12(1)
Affiliate
Build Affiliate Plate-form to expand the market by influencer
icon 12 (43)
Wholesale Shop
สามารถจัดการทั้งรายการซื้อ - รายการขายของร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีกได้ในที่เดียว
icon 12(15)
Video Review
icon 6 (1)
QR Code/Bar Code
icon 12 (2)
CRM
Customer Relationship Management ช่วยดุแล,จัดการและ วิเคราะห์ลูกค้าได้ในทุกมิติ
icon 12 (3)
Sales Page
แสดงข้อมูล พร้อม เก็บข้อมูลสินค้าเหลือบริการที่เราต้องการปิดการขายได้ทันที