OKR

OKR ย่อมาจาก Objectives and Key Results ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจและทีมงานตั้งเป้าหมายและวัดผลการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจถึงความแตกต่างของ OKR ได้อย่างชัดเจน จะมีคำอธิบายดังนี้:

  1. การกำหนดเป้าหมาย (Objectives): ในกระบวนการ OKR การกำหนดเป้าหมาย (Objectives) เป็นขั้นตอนแรกที่ทำให้เข้าใจถึงปัญหาหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ถึงได้ เป้าหมายจะต้องเป็นอย่างชัดเจน กระชับ และสามารถวัดผลได้
  2. การวัดผล (Key Results): หลังจากกำหนดเป้าหมายแล้ว การกำหนด Key Results จะช่วยให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของวิธีการวัดความสำเร็จของเป้าหมาย โดยมักจะเป็นตัวเลขหรือเปอร์เซ็นต์ที่สามารถวัดได้อย่างชัดเจน
  3. การช่วยให้ทุกคนเข้าใจเป้าหมายร่วมกัน: ความแตกต่างที่สำคัญของ OKR คือการใช้เป้าหมายร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ในทีมงาน ซึ่งช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้ทุกคนมุ่งมั่นทำงานเพื่อเป้าหมายร่วม
  4. การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง: โดยเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นการเรียนรู้และปรับปรุงต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนและปรับปรุงวิธีการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ
  5. การกระตุ้นการทำงานทีมและการทำงานร่วมกัน: โดยใช้ OKR เป็นเครื่องมือในการสร้างทีมที่มุ่งมั่นและร่วมมือกันในการประสานงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. การให้ความโปร่งใสและการร่วมมือ: ความโปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยในการร่วมมือในทีมและองค์กร ด้วย OKR ทุกคนในองค์กรจะสามารถเข้าใจเป้าหมายและผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนและเป็นกันเอง

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

icon 12(2)
Car Counting
เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจสอบจำนวนรถที่ผ่านไปในพื้นที่หรือเส้นทางที่กำหนด เพื่อให้ธุรกิจหรือหน่วยงานสามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการจราจร
5
Order Management
ระบบสั่งสิ้นค้า Online สามาารถเชื่อมต่อกับ Social Netowork ได้
icon 12 (31)
Map and Direction
การใช้บริการแผนที่และการนำทางในปัจจุบันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเดินทางและการวางแผนท่องเที่ยวของเราในชีวิตประจำวัน และเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับธุรกิจที่ต้องการให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการค้นหาสถานที่หรือสินค้าของพวกเขาได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
icon 12(11)
Feedback
ระบบจัดการ Feedback ได้อย่างมีประสิทธิภพ รับรู้ข้อดีข้อเสียได้ทันที
icon 12 (32)
Staff Lists
การสร้างพนักงานที่น่าสนใจสำหรับลูกค้า
icon 12 (38)
Instagram Shop
เครื่องมือที่ให้โอกาสแก่ธุรกิจในการสร้างและจัดการร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Instagram โดยทำให้ธุรกิจสามารถโปรโมทและขายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
icon 12 (18)
Social Network Integration
Integration with Social network. One post can post to all social network and can be scheduled
icon 12 (40)
Promotion
ระบบส่ง Promotion และสามารถตรวจสอบวัดผลได้
icon 12 (25)
Digital Signage
การนำเสนอข้อมูลผ่านทางหน้าจอดิจิทัลเป็นเทคโนโลยีที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการโฆษณาแบบเดิม ๆ ที่แก้ไขอยาก ความยืดหยุ่นทางด้านเนื้อหาและการผลิตน้อย
icon 12 (41)
Testimonial
ระบบจัดเก็บ Testimonial เช่น Before - After และสามารถแสดงได้ทุกช่องทาง