เครื่องมือที่แนะนำสำหรับธุรกิจ Improve Repeat Sales

icon 6 (14)
Improve Review Reduce Negative Review
icon 6 (16)
Community Page
Auto Post to Community Page
Sales Page
Product and Service
icon 12(12)
Intensive program
Intensive program for distributor
icon 12(1)
Affiliate
Build Affiliate Plate-form to expand the market by influencer
icon 12(4)
Distributor
Distributor Management and register
icon 12 (43)
Wholesale Shop
สามารถจัดการทั้งรายการซื้อ - รายการขายของร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีกได้ในที่เดียว
icon 12 (45)
Retargeting
สร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่จากกลุ่มเป้าหมายที่เคยเข้ามาใช้บริการ
icon 12 (2)
CRM
Customer Relationship Management ช่วยดุแล,จัดการและ วิเคราะห์ลูกค้าได้ในทุกมิติ