เครื่องมือที่แนะนำสำหรับธุรกิจ Find New Lead

icon 6 (16)
Community Page
Auto Post to Community Page
Landing Page
Sales Page
icon 12(12)
Intensive program
Intensive program for distributor
icon 12(1)
Affiliate
Build Affiliate Plate-form to expand the market by influencer
icon 12(4)
Distributor
Distributor Management and register
icon 6 (1)
QR Code/Bar Code
icon 12 (2)
CRM
Customer Relationship Management ช่วยดุแล,จัดการและ วิเคราะห์ลูกค้าได้ในทุกมิติ
17
Auto Blogging
สามารถส่ง Blog เหรือ Content ไปตาม Social Network , Directory ได้
3
Lead Capture
เก็บข้อมูลลูกค้า เก็บข้อมูลการขายได้สามารถวัอผลพร้อมรายงาน